دبستان دخترانه غیردولتی رفاه نوین

با حضور کادر مجرب مدرسه رفاه

نگاهی گذرا از تاسیس تا آموزش در رفاه نوین